4TCE220MI : 导电性聚合物钽固体电解电容器(POSCAP)

产品名
导电性聚合物钽固体电解电容器(POSCAP)

系列/类型
TC

型号
4TCE220MI

放大
一张照片:4TCE220MI
项目 内容
额定电压 (DC) (V) 4
静电容量 (µF) 220
类别温度范围 (°C) -55 ~ 125
耐久性 (h) 1000
额定纹波电流值 (rms) (mA) 2800
等效串连电阻值 (mΩ) 18
漏电流 (µA) 88
长×宽 (mm) 7.3 * 4.30
高度 (mm) 1.8
尺寸代码 D2E